Erasmus+ KA1 projekts: Mācīšanas kompetenču pilnveide Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā

2017 - 2018
Nr: 2017-1-LV01-KA101-035230

2017 - 2018

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas misija ir skola, kas pārmaiņu laikā mērķtiecīgi nodrošina kompetencēs balstītu izglītību un konkurētspējīgas, uz izaugsmi vērstas radošas personības attīstību. Lai to panāktu RV3Ģ ir izvirzīti vairāki uzdevumi 2016. - 2021. gadam, no kuriem vissvarīgākie ir:

1. Attīstīt mūsdienīgu un daudzdimensionālu mācību vidi sadarbības un inovāciju potenciālam;

2. Sekmēt  pāreju uz kompetenču pieeju un saturisko integrāciju, izmantojot ES valodas (CLIL), 21.gs. prasmju attīstībai un zināšanu pārnesei mainīgajā darba tirgū.

Šis projekts ar nosaukumu 'Mācīšanas kompetenču pilnveide Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā' palīdzēja sasniegt RV3Ģ nospraustos stratēģiskos mērķus un uzdevumus.

Projekta uzdevumi:

1) Veicināt pedagogu radošumu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu (STEAM), sekmējot pāreju uz kompetenču pieeju;

2) Sekmēt mācību satura integrāciju, izmantojot ES valodas (CLIL);

3) Uzlabot biznesa angļu valodas mācību programmu un virzīties uz starptautiska biznesa angļu valodas sertifikāta ieviešanu;

4) Veicināt valodu un profesionālo kompetenci spāņu un franču valodas skolotājiem.

Projektā piedalījās 8 pedagogi:

4 angļu valodas skolotājas: Inta Augustāne, Dita Lapiņa, Jūlija Očeretnaja, Daiga Vabule

2 spāņu valodas skolotājas: Lija Cīrule un Linda Ritmane

1 franču valodas skolotāja: Laura Vanaga

1 dabaszinātņu (ķīmijas) skolotāja: Evi Kūriņa

Skolotāji apmeklēja profesionālās pilnveides kursus Lielbritānijā saistībā ar biznesa angļu valodas mācīšanu un CLIL metodoloģijas izmantošanu, Nīderlandē – par radošu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu dabaszinātņu priekšmetu metodikā un Spānijā un Francijā – spāņu un franču valodas skolotāju profesionālo pilnveidei.

Projekta rezultāti:

Dalība kursos palīdzēja un palīdzēs RV3Ģ pedagogiem īstenot skolas stratēģiskos uzdevumus un pilnveidot mācīšanas kompetences šādos aspektos:

1) pedagoģiskā darbība - radošu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošana un pilnveide (saistībā ar CLIL un STEAM);

2) valodu prasmes - uzlabotas svešvalodu kompetences svešvalodu skolotājiem un ķīmijas skolotājai;

3) mācību programmas un mācību materiālu pilnveide - biznesa angļu valodai un virzība uz starptautiska biznesa angļu valodas sertifikāta ieviešanu;

4) sadarbības veicināšana starp RV3Ģ pedagogiem - daloties pieredzē sava priekšmeta metodiskajā komisijā un ar citiem skolas pedagogiem;

5) starpkultūru kompetenču attīstība un arvien jaunu skolotāju iesaiste Eiropas projektos;

6) pārejas uz kompetenču pieeju un saturiskās integrācijas sekmēšana, izmantojot ES valodas, piedaloties projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā", CLIL ieviešanā -

projekts "Nr.8.3.1.1/16/I/002 ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”". Ķīmijas skolotāja Evi Kūriņa un angļu valodas skolotājas Dita Lapiņa un Inta Augustāne darbojas Kompetenču pieejas aprobācijas darba grupā, kur jau notiek pieredzes apmaiņa ar citu skolu pedagogiem. Projekts palīdzējis rast jaunas pieejas mācību procesam un mācību materiālu izveidei. Iedvesmojoties no apmeklētajiem mācību mobilitāšu kursiem, tikuši izstrādāti mācību materiāli, kas iekļauti skolas pieredzes izplatīšanā Rīgā un valstī. Regulāri notiek aprobācijas mācību semināri, kuros jādalās ar pieredzi un mācību materiāliem, kā arī kolēģi skolā veic savstarpēju stundu vērošanu / dalīšanos pieredzē. Visas projektā iesaistītās skolotājas piedalījušās Kompetenču projekta sabiedriskajā apspriešanā – skola iesūtījusi detalizētus viedokļus pa metodiskajām komisijām. Tāpat projektā iegūtā pieredze palīdzēs arī 2018./2019. māc.g. aprobēt jaunās mācību programmas.


Skola 2018-11-20 01:19:03