Tālākizglītības kursu piedāvājums Rīgas pilsētas un Salaspils novada pedagogiem.

Kursi ir bezmaksas.

Tiks izsniegtas apliecības.

Programmas saskaņotas RIIMC.

Kontaktpersona – direktora vietniece Rota Nābele-Šneidere, 67037405.

Programmas nosaukums,

mērķauditorija

Stundu

 skaits

Anotācija

Kursu vadītājs

Norises laiks, vieta

 

Pieteikšanās

Zinātniskās pētniecības principi, to apgūšanas integrēšana mācību procesā

A programma

Vispārizglītojošo skolu humanitāro un sociālo zinātņu skolotājiem.

 

8

Profesionālās pilnveides programmas mērķis ir sniegt vispārizglītojošo skolu pedagogiem informāciju par pētījumu izstrādes pamata noteikumiem humanitārās un sociālās zinātnēs, palīdzēt attīstīt atbilstošas analītiskās prasmes, un integrēt tās skolēnu mācību procesā. Programma sniedz padziļinātu izpratni par zinātnisko pētniecību pedagogu un skolēnu vidū. 

Sigita Struberga

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada

9.oktobrī 16.00 – 19.30 un

10.oktobrī   16.00-19.30

Līdz 1.oktobrim  pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv, norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

Kritiskā domāšana un faktu pārbaudes principi ikdienas dzīvē un profesionālajā darbībā

A programma

Vispārizglītojošo skolu skolotājiem.

6

Profesionālās pilnveides programmas mērķis ir veicināt dziļākas izpratnes par mūsdienu informatīvās telpas saturu veidošanos, kā arī faktu pārbaudes nozīmi un tās realizācijas principiem. Tiek piedāvats attīstīt atbilstošas analītiskās prasmes, tai skaitā apgūt kritiskās domāšanas modeļus. Iegūtās zināsanas un iemaņas pielietojamas kā profesionālajā darbībā, integrējot tās skolēnu mācību procesā, tā arī ikdienas dzīvē, izvērtejot mediju telpas piedāvāto informācijas plūsmu. 

Sigita Struberga,

Aleksandra Kjakste

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada

11.oktobrī 16.00 – 19.00,

 

Līdz 1.oktobrim  pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv, norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

Informācijpratības kompetences pamati un to pielietojums mācību procesā.

 

A programma

Pedagogi, kuri ir iesācēju līmenī ar informācijas un datorzinātnes nozaru saistītiem jautājumiem

8

Informācijpratības prasmju attīstīšana jebkurā vecuma posmā kļūst arvien aktuālāka un nepieciešama ne tikai profesionālajā darbā, bet arī ikdienā. Informācijas meklēšana, novērtēšana un pielietošana ir trīs informācijpratības pamatkompetences, kuras kursa dalībniekiem būs iespēja attīstīt un pilnveidot.

Kursā tiks apskatīti teorijas jautājumi, kuri tiks praktizēti,  darbojoties ar datoriem, veicot uzdevumus pāros un diskutējot grupās. Apskatīsim dažāda tipa elektroniskos resursus un rīkus, kurus apgūstot, pedagogiem būs plašākas iespējas mācību procesa veidošanā.

Lelde Petrovska

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada

22.oktobrī   10.00- 16.30.

Līdz 16.oktobrim pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv , norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

Vērtīborientēta literatūras stunda

 

A programma

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāji.

 

12

21. gadsimts ir modernizācijas un tehnoloģiju uzplaukuma laikmets, kad sabiedrībā nepieciešams aktualizēt vispārcilvēciko īpašību nozīmi cilvēka personības tapšanas un veidošanās procesā. Katram cilvēkam ir svarīgi apzināties vispārcilvēcisko vērtību nozīmi labākas sabiedrības un indivīda veidošanā. Literatūras skolotājs ir jaunatnes audzinātājs, izglītotājs un izpratnes par vērtībām veidotājs uz kompetencēm balstītā izglītības procesā, kas māca vērtēt, salīdzināt, analizēt, līdzpārdzīvot.

Daiga Šēfere

30. oktobrī   16.00-19.30 un

1.novembrī  16.00-19.30 + neliels patstāvīgs darbs

Līdz 23.oktobrim pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv , norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

Pedagoga loma etiķetes un saskarsmes kultūras prasmju un caurviju kompetenču attīstībā mācību stundās un skolā.

 

A programma

 

Visi pedagogi

12

Etiķete un saskarsmes kultūra ir komunikāciju prasmju pilnveidošana mācību stundās, skolā un ārpus tās. Kursa ietvaros aktīvas klausītāju līdzdalības rezultātā, tiks likts uzsvars redzējumam par skolēnu, kurš ir šī mācību satura pamatā, ietver nozīmīgus ieradumus, kuru sistemātiskas nostiprināšanas rezultātā veidojas būtiski tikumi (uzvedība, saskarsme, atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, tolerance). Daloties ar labās un sliktās prakses piemēriem un kursa dalībniekiem, praktiski darbojoties, tiks gūts priekštats par to, kā pareizi veidot skolēna kopējo tēlu, kā integrēties 21.gs. globālajā pasaulē, kā cīnīties ar sliktiem ieradumiem un toleranti nostiprināt tikumību.

Aija Strautmane

23.oktobrī  10.00-15.30 un

24.oktobrī  10.00-15.30

Līdz 16.oktobrim pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv , norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.


Skola 2018-11-20 01:19:26