Projekts

Skola 2030

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas pedagogu komandas mērķis ir

"Skolēns izvirza sasniedzamo rezultātu un prot sniegt
un izmantot atgriezenisko saiti mācību procesā"

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija, sākot ar 2017. gadu, piedalās gan mācību satura, gan mācīšanas pieejas aprobācijā. Skolotāju komandas piedalās mācībās divu gadu garumā un regulāri tiekas, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas.

  Plakāts "Sadarbība un līdzdalība"

  Plakats "Sadarbība un līdzdalība vidusskolā"

  Plakāts "Pamatskolas labās prakses piemēri"


2017./2018.

Projektā "Skola2030" paveiktais 2017./2018.mācību gadā

 • Pedagogu komandas piedalīšanās projekta mācībās jomā "Sadarbība un līdzdalība".
 • Komandas darbs skolā – izveidota google drive vide projektā iesaistītajiem pedagogiem informācijas apmaiņai.
 • Skolas pedagogi iepazīstināti ar darbību projektā – nodarbība visiem pedagogiem, ko vadīja projekta skolotāji.
 • Sniegta atgriezeniskā saite projektam par piedāvātajiem materiāliem.
 • Veikta savstarpējā stundu vērošana projekta grupas ietvaros, piedaloties projekta kuratoriem Rasai Dirvēnai un Santai Kazakai.
 • Starppriekšmetu stunda 9.klasē – latviešu valoda, vēsture, krievu valoda, informātika, piedaloties projekta kuratoram Santai Kazakai.
 • Dalīšanās pieredzē Liepājas skolu direktoriem sadarbībā ar RD IKSD.
 • Piedalīšanās projekta organizētajā konferencē – pieredzes popularizēšana Rīgas pilsētā.
 • Projekta komandas  saruna ar projekta koordinatoru par tālākām vajadzībā un to īstenošanu.

2018./2019.

Plānotais 2018./2019.mācību gadā

 • Turpināt darbu projekta organizētajos semināros skolu komandām, kā arī semināros par mācību priekšmetu programmu un līdzekļu lietošanu praksē
 • Darbs skolā mācīšanās grupās par tēmu «sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite» - nodarbības vada projektā iesaistītie pedagogi.
 • Pedagogi darbojas grupās, kurās ir dažādu priekšmetu pedagogi, vēro savstarpēji mācību stundas un analizē tās.
 • Mācību satura aprobācija – projekta piedāvāto  diagnosticējošo darbu aprobācija.
 • Sadarbība ar projekta koordinatori.

Mācību grupas

 

 

Skolēns izvirza sasniedzamo rezultātu un prot sniegt un izmantot atgriezenisko saiti mācību procesā

Sasniedzmais Rezultāts Atgriezeniskā Saite
Skolēns
Klausās Analizē / Salīdzina
Diskutē, argumentē Izvērtē
Sadarbojas skolēns - skolēns, skolēns - skolotājs Plāno un organizē tālāko darbību
Analizē  
Strukturē  
Vienojas  
Formulē  
Skolotājs
Plāno mācības stratēģiski un tās īsteno  
Ietver tematam atbilstošu caurviju prasmju attīstību (zināšanas + prasmes + attieksmes) Mērķtiecīgi plāno, izvēlas un veido uzticamus, mācību jomai un priekšmetam, skolēnu SR un vērtēšanas mērķim atbilstošus rīkus
Mudina skolēnus izvirzīt nozīmīgus SR (ar piemēriem / atgādnēm / piedāvā izvēles) Dod ievirzes (jautajumi, jāpabeidz teikumi, utml) tīkus
Iesaista skolēnus SR formulēšanā Dod iespēju salīzināt (ar gala rezultātu, atbildi)