Projekts

Erasmus+ KA2 projekts

„Mācīšanās veidot biznesu ar jauno inovācijas nometnes aplikāciju”

01.09.2018. – 31.08.2020 (24 mēneši)

Ekonomiskās krīzes Eiropā rezultātā jauniešiem ir arvien grūtāk atrast darbu. Turklāt, daudzi jaunieši neredz jēgu turpināt mācības un līdz ar to pārtrauc uzsāktās studijas. Projekts veicina jauniešus aprobēt savas idejas, tādējādi, sekmējot skolēnu autonomiju un spēju uzņemties atbildību un risku, lai sasniegtu savu mērķi. 
Viens no ES mērķiem ir stimulēt cilvēku un preču brīvu kustību. Globalizētājā pasaulē pieaug nepieciešamība izzināt un izprast citu valstu biznesa kultūras. Projekta laikā skolēni strādā jauktās komandās (četrās dažādās Eiropas valstīs: Norvēģijā, Zviedrijā, Latvijā un Itālijā), meklējot  risinājumu reālai problēmai, ar kuru sastapās konkrēts uzņēmums/kompānija. 
Daudzi jaunieši vēlas mācīties un strādāt ārzemēs. Šis projekts veido platformu nākotnes darba mobilitātei/kustībai, kā arī turpina attīstīt esošo veiksmīgo inovācijas nometnes koncepciju un pārveidos to par aplikāciju, kuru varēs izmantot komerczinību programmas skolēni un skolotāji visā Eiropā.

Izzini, izpēti, sazinies – skolēnu talantu veicināšana vidusskolā matemātikā, informācijas tehnoloģijās, dabaszinātnēs un tehnoloģijās
Explore, research, communicate (EXRECO) – encouraging talents of students at upper secondary schools in the field of MINT

Nr: 2017-1-DE03-KA219-035514_3
2017 - 2019

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, tāpat kā Latvijā, dabaszinātņu departamenta attīstība ir viens no skolas attīstības mērķiem. Ar šī projekta palīdzību skola varēs piedāvāt vēl kvalitatīvāku izglītību MINT (matemātikā, informācijas tehnoloģijās, dabaszinātnēs un tehnoloģijās) priekšmetos Rīgā un Rīgas reģionā. Projekta mērķis ir salīdzināt un apmainīties ar pedagoģiskajām un didaktiskajām pieredzēm / koncepcijām MINT priekšmetos un uzlabot tās, kā arī attīstīt jaunas inovatīvas pieejas mācīšanās/mācīšanas pieredzē, lai sniegtu skolēniem (un skolotājiem) modernāku, dinamiskāku un profesionālāku mācību vidi.  

Projekta uzdevumi ir:

1. skolēnu izpratnes veicināšana par savām personīgajām spējām un talantiem matemātikā un dabaszinātnēs; 

2. palīdzēšana skolotājiem atklāt un veicināt skolēnu talantus ar zinātni saistītos mācību priekšmetos skolā, mācot papildu kursus un atrodot citas motivējošas ārpusskolas aktivitātes;

3. motivēt vairāk skolēnu izvēlēties (universitātē) karjeru matemātikas un / vai dabaszinātņu fakultātē, pēc vidusskolas eksāmenu nolikšanas.

Projektā paredzēti pieci 7 dienu skolēnu apmaiņas braucieni (mācīšanas un mācīšanās aktivitātes) uz visām 5 projektā iesaistītajām skolām. Katrā braucienā piedalās 3 skolas – divas brauc un viena ir uzņemošā skola. 8 skolēnus pavada 2 skolotāji no abām braucienā iesaistītajām skolām. Šajos braucienos skolēniem un skolotājiem ir iespēja apmainīties ar mācīšanās un mācīšanas prasmēm un pieredzi, kā arī gūt starpkultūru pieredzi.

Evi Kūriņa (ķīmija), Līva Lāce (ķīmija, bioloģija), Mārcis Greiselis (fizika) un 16 skolēni no mūsu skolas (11.klasēm) ir bijuši pieredzes apmaiņā gan Itālijas skolā (Liceo ginnasio statale "Giuseppe Cevolani"), kas atrodas Emilia-Romagna reģionā, gan arī Vācijas skolā (Wieland-Gymnasium), kas atrodas Baden-Württemberg reģionā, kas ir šī projekta vadošā skola.

No projekta organizatoriskajām sanāksmēm ir notikušas 2 – viena no tām 2018./2019.māc.g. septembrī Rīgā, kurā tikās visu 5 valstu skolu pārstāvji.

2018./2019.māc.g. marta mēnesī mūsu skolā viesojas Norvēģijas un Polijas skolu skolēni un skolotāji.