Pedagogiem

Kursi

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija -  veic Reģionālā metodiskā centra funkcijas, piedāvājot profesionālās pilnveides kursus  Rīgas pilsētas un Salaspils pedagogiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas papildus piešķirtais finansējums nodrošina iespēju mācību nodarbības pedagogiem piedāvāt bez samaksas. Tāpat Rīgas  Valsts 3.ģimnāzija  izsniedz apliecības  par pedagogu profesionālo pilnveidi (A programma).

Mācību programmu īstenošanu nodrošina Rīgas  Valsts 3.ģimnāzijas pedagogi vai uzaicināti pasniedzēji. 

Pedagogi ir izstrādājuši un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā apstiprinājuši vairākas pedagogu profesionālās pilnveides programmas.
Mācību programmu ietvaros tiek piedāvāti vairāki mācību moduļi par jautājumiem, kas ir saistīti ar skolēnu patstāvīgu, kompetenču attīstībā balstītu mācību procesu stundās. 

Mācību programmu piedāvājums regulāri tiek papildināts atbilstoši pedagogu profesionālās pilnveides vajadzībām un pieprasījumam:

 • tālākizglītības programmas konkrētos mācību priekšmetos, izmantojot uz kompetencēm balstītu mācīšanos ,
 • tālākizglītības programmas, kuras veido caurvijas starpdisciplinārās jomās,
 • praktiska darbība, veicot uzdevumus, to jēgpilna analīze , metodiski paņēmieni darbam mācību stundā, 
 • iespēja izvērtēt, analizēt nodarbību saturu, sniegt ieteikumus

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas pedagogu izstrādātās tālākizglītības programmas (A) un to autori.

 1. Pedagoga loma etiķetes un saskarsmes kultūras prasmju un caurviju kompetenču attīstībā mācību stundās un skolā (12h). Skolotāja Aija Strautmane.
 2. Informācijas kompetences pamati un to pielietojums mācību procesā (8h). Skolotāja Vita Pētersone.
 3. Zinātniskās pētniecības principi, to apgūšanas integrēšana mācību procesā (8h). Skolotāja Sigita Struberga.
 4. 21. gadsimta izaicinājumi vidusskolas fizikas kursā (12h). Skolotājas Vita Pētersone un  Loreta Juskaite.
 5. Zināšanu sabiedrības  izaicinājumi pamatskolas  fizikas kursā (12h). Skolotājas Vita Pētersone un  Loreta Juskaite.
 6. 21. gadsimta izaicinājumi pamatskolas 5.-6. klašu dabaszinību kursā (12h). Skolotājas Vita Pētersone un  Loreta Juskaite.
 7. Kritiskā domāšana un faktu pārbaudes principi ikdienas dzīvē un profesionālajā darbībā (6h). Skolotāja Sigita Struberga. 
 8. Digitālās kompetences attīstīšana izglītojamajiem mācību procesā (12h). Bibliotekāre Lelde Petrovska. 
 9. Aktuālo prasmju attīstīšana izglītojamajiem mācību procesā (12h). (Gan vidusskolas, gan pamatskolas fizikas skolotājiem). Skolotājas Vita Pētersone un  Loreta Juskaite.
 10. Caurviju kompetenču attīstīšana matemātikas un fizikas stundās (8h). Skolotājas Diāna Sviklāne un Vita Pētersone.
 11. Vērtīborientēta literatūras stunda (12h). Skolotāja Daiga Šēfere.
 12. Uz kompetencēm virzīta izglītība ķīmijas un bioloģijas mācību stundās (12h). Skolotājas Evi Kūriņa un  Anita Rozenblate. 
 13. Pētniecisko prasmju veidošana vidusskolas fizikas kursā (8h). Skolotājas Vita Pētersone un  Loreta Juskaite.
 14. Pētniecisko prasmju veidošana pamatskolas 5.-6.klašu dabaszinību  kursā (8h). Skolotājas Vita Pētersone un  Loreta Juskaite.
 15. Runas un komunikācijas prasmju pilnveidošana angļu valodas stundās ( 8h). Skolotāja Ilze Šveiduka – Bērziņa. 
 16. Klases audzinātāja loma karjeras vadības prasmju attīstības veicināšanā klases stundās un ārpusklases pasākumos (12h). Karjeras konsultante Diāna Šķēle.

Konkrētāka informācija:
Rota Nābele-Šneidere,
direktora vietniece izglītības jomā,
tel. 6 703 7405; e-pasts  rnabele@edu.riga.lv