Dokumenti

 Ģimnāzijas nolikums

 Ģimnāzijas padomes nolikums

Plāni un pašnovērtējumi

  Pašnovērtejums 2018

  Pašnovērtejums 2017

  Attīstības plāns 2018-2022

  Galvenie uzdevumi 2018./2019.m.g.

  Pretkrupcijas plāns 2019

Reglamenti

 Metodiskās padomes reglaments

 Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments

 Pedagoģiskās padomes reglaments

 Vecāku padomes reglaments

 Skolēnu parlamenta reglaments

Programmas

  Audzināšanas darba programma 2018.- 2021. gadam

  Karjeras izglītības programma

Noteikumi

  Iekšējās kārtības noteikumi

  Ugunsdrošības instrukcija

  Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā norises un vērtēšanas kārtība

  Uzņemšanas noteikumi

 Vērtēsanas kārtība

 Individuālie mācību līdzekļi

 Mācību literatūra

  ZPD nolikums - valsts

  ZPD nolikums - ģimnāzijas

  Sociālo projektu mākslā izstrādes kārtība

  Biznesa plānu izstrādes, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība