Dokumenti

  Iekšējās kārtības noteikumi

  Pašnovērtejums 2018

  Pretkrupcijas plāns

 Metodiskās padomes reglaments

 Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglaments

 Vecāku padomes reglaments

 Skolēnu parlamenta reglaments

 Vērtēsanas kārtība  Audzināšanas darba programma 2018.- 2021. gadam

  ZPD nolikums - valsts

  ZPD nolikums - ģimnāzijas

  Sociālo projektu mākslā izstrādes kārtība

  Biznesa plānu izstrādes, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība